گزارش تولید انرژی در تیر ماه سال 1399
01/05/1399
افزایش تولید نیروگاه شهید مفتح و دورود در مقایسه با تیر ماه سال قبل
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/248/13579853-b.jpg

براساس گزارش دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، میزان انرژی تولیدی نیروگاه شهید مفتح و نیروگاه گازی دورود به ترتیب در مقایسه با تیر ماه سال گذشته 10% و 30% رشد تولید داشته است. بر همین اساس در شاخص موفقیت در فروش انرژی، نیروگاه شهید مفتح به دلیل محدودیت در سوخت گاز مصرفی نسبت به سایر نیروگاه های هم تکنولوژی در رتبه دوم قرار گرفت. در بحث خدمت جانبی نیز مشارکت نیروگاه شهید مفتح رشد قابل توجهی از خود نشان داده است.

مشاهده گزارش تصویری خبر