جلسه عملکرد بازار برق شرکت های تولید نیروی برق
31/04/1399
جلسه ویدئو کنفرانس بررسی عملکرد بازار برق شرکت های تولید نیروی برق

جلسه بررسی عملکرد بازار برق شرکت های تولید نیروی برق در سه ماه اول سال 1399 با حضور معاون محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به همراه مدیران عامل و دفتر بازار برق شرکت های تابعه در مورخ 31/04/1399 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

به گزارش دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، باتوجه به بررسی های صورت گرفته در شرکت مادر تخصصی، عملکرد دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح با کاهش میزان کسر درآمد ها و افزایش درآمد های تولید انرژی و خدمات جانبی، مطلوب ارزیابی شد


مشاهده گزارش تصویری خبر