پرداخت تسهیلات به مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری
14/12/1398
گزارش پرداخت تسهیلات به مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح (همدان - لرستان)
http://mofateh.tpph.ir/Lists/akhbar/Attachments/207/tashilat.jpeg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح، در راستای اجرای مفاد بند "ز" تبصره (12)قانون بودجه سال 1398 کل کشور، پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمد های اختصاصی هر دستگاه به مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مشابه پرداختی به سایر کارکنان، به شرح جدول پیوست به اطلاع عموم می رسد.​

مشاهده گزارش تصویری خبر