گزارش مجمع عادی سالیانه شرکت
24/06/1400
گزارش مجمع عادی سالیانه شرکت عملکرد منتهی به اسفند سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در ساعت ۱1 صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ برای اولین بار بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .


مشاهده گزارش تصویری خبر